A kényelmes vásárlás érdekében webshopunk, sok más weboldalhoz hasonlóan, ún. "cookie"-kat használ. Amennyiben Ön nem tiltja le a cookie-k alkalmazását böngészőjében, az Ön részéről elfogadottnak tekintjük ezek használatát. A későbbiekben bármikor módosíthatja ezzel kapcsolatos beállításait böngészője "beállítások" pontjában. A cookie-k használatáról Adatvédelmi tájékoztatónkban bővebben is olvashat.

Jótállás, szavatosság, reklamációk

A reklamációk intézéséről:

Sérülten vagy hiányosan érkezett csomagokkal és termékekkel kapcsolatos reklamáció:

 • Ha a csomag kinyitása nélkül is biztosra vehető a termék sérülése vagy hiánya, a futár jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni a sérülésről. Ezt a problémát kérjük a lehető legrövidebb időn belül jelezni, valamint a jegyzőkönyv másolatát is kérnénk e-mailben elküldeni részünkre.
 • Az átvett csomagok tartalmát kérjük átvétel után leellenőrizni. Amennyiben sérülten vagy hiányosan érkezett a megrendelt termék, haladéktalanul kérjük jelezni a problémát a "kapcsolat" pontban olvasható elérhetőségeink bármelyikén. A hiba leírásán túl a sérült darabokról és a csomagolásról is kérnénk fotókat, ha ez megoldható, e-mailben.
 • A bejelentést 1-2 munkanapon belül írásban visszaigazoljuk, a sérült vagy hiányos alkatrészt a fent leírt folyamat után a lehető leggyorsabban igyekszünk pótolni vagy cserélni.

Jótállási  (garanciális) igények bejelentése:

 • Amennyiben a vásárolt termék hibás, sérült vagy hiányos, ezt a hiba észlelése után a lehető legrövidebb időn belül kérjük jelezni. Ez a "kapcsolat" pontban olvasható elérhetőségeink bármelyikén lehetséges.
 • Az igény bejelentésekor a könnyebb beazonosítás érdekében célszerű a rendelésszám megadása. A bejelentésnél a gyorsabb ügyintézés érdekében a hibás darabról készített fotót is érdemes mellékelni, amennyiben ez lehetséges.
 • A reklamációval kapcsolatos bejelentést 1-2 munkanapon belül írásban visszaigazoljuk a vásárló felé, és továbbítjuk a garanciális hátteret biztosító beszállítóhoz, aki intézkedik a hibás alkatrész vagy termék cseréjéről vagy pótlásáról, vagy a termék mielőbbi javíttatásáról.
 • A hibás terméket vagy alkatrészt a fent leírt folyamat után a lehető leggyorsabban igyekszünk pótolni vagy cserélni. Ennek várható idejéről értesítjük a vásárlót is. Törekszünk arra, hogy lehetőség szerint 15 napon belül orvosoljuk a problémát, ez azonban a termékek alkatrészellátásától függően hosszabb idő is lehet esetenként.
 • A jótállási igény a vásárlás alkalmával kapott számla/nyugta vagy jótállási jegy eredetijének vagy másolatának bemutatásával érvényesíthető.
 • A jótállási vagy szavatossági igény érvényesítéséhez kérjük megőrizni a termék(ek)et minden gyári kiegészítővel és alkatrésszel együtt.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:

A webáruházban megrendelt termékekhez hibás teljesítés vagy a megadott határidőn belüli meghibásodás esetén kellék- és termékszavatosságot, a kötelező jótállási kötelezettségben érintett, 10.000 forintos értéket meghaladó termékeknél pedig a fentieken túlmenően

 • 10 000 és 100 000 forint közötti eladási ár esetén egy év,
 • 100 001 és 250 000 forint közötti eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év kötelező jótállást (garanciát) biztosítunk a fogyasztóknak,

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet és a 18/2020. (VI. 12.) ITM rendelet előírásai szerint.

Kiemelendő, hogy a fogyasztó kizárólag olyan természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A vállalkozás - azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy - nem minősül fogyasztónak.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató (a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint)

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Ön az acCompany Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az acCompany Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) és a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján a bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok, nyílászárók és árnyékolástechnikai eszközök vonatkozásában, 10 000 Ft eladási ár felett az acCompany Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi szavatossági jogokat élhet: kijavítást, kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a jótállásra kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 
Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. Ön a választott kellékszavatossági jogáról másikra is áttérhet. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 

Egyéb tudnivalók:

A jótállási idő kezdete a termék átvételének a napja, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Amennyiben a fogyasztó a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja. A jótállási idő kezdete termékszavatosság esetén a forgalomba hozatal napja.

Nem vonatkozik a jótállási kötelezettség a

 • a természetes elhasználódásból eredő kopásra,
 • a nem rendeltetészerű használatból eredő hibákra (pl. hanyagságból bekövetkező törés, megrongálódás, stb.)
 • a használati utasításban foglaltak be nem tartásából eredő hibákra,
 • harmadik fél által javított, átalakított termékekre vagy szakszerűtlen kezelésből adódó problémákra,
 • arra az esetre, ha a vásárló előzetesen tájékoztatást kapott a termék hibájáról vagy tudnia kellett erről (pl. sérülés miatt engedményes áron értékesített termékre),
 • egyéb, a garanciális feltételek alá nem eső problémákra.

Amennyiben a jótállási igény a fent meghatározott okok miatt nem érvényesíthető, ennek kapcsán semmilyen költséget nem áll módunkban átvállalni vagy megtéríteni.

Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. 

Amennyiben a megfelelően visszacsomagolt termék 10 kg-nál súlyosabb vagy a helyi közúti közlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a jótállásra kötelezett a vevővel egyeztetve – gondoskodik az áru elszállításáról. Egyéb esetben a vásárló gondoskodik a termék vagy alkatrész eljutatásáról a javítószolgálathoz vagy a vásárlás helyére.

Javítás esetén a jótállási idő meghosszabodik azzal az idővel, amíg a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A termék jelentősebb részének kicserélésével pedig újból kezdődik a jótállás.

A webáruháznak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a fogyasztót tájékoztatnunk kell a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. 

Ha a termék első alkalommal történő javítása során kiderül, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a webáruház köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a webáruház köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a webáruház köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a webáruház köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a webáruház köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a webáruház köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A vásárolt termékekhez alkatrészeket vagy javítást a gyártó cég a jótállási időn belül biztosít. A termék javításához szükséges alkatrészek, szolgáltatások a jótállási időn túl az erre szakosodott cégeknél vásárolhatók, rendelhetők.Ha a hiba ténye, jellege illetve keletkezésének időpontja tekintetében a felek között vita merülne fel, a fogyasztó szakvéleményt kérhet a helyileg illetékes Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől. A szerződéssel kapcsolatos jogvitát a területileg illetékes békéltető testület (Pest Megyei Békéltető Testület, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331., Telefon: +36 1 269 0703, e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu, weboldal: http://www.panaszrendezes.hu/) vagy az Európai Bizottság által felállított Online Vitarendezés platform (weboldal: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU) vagy a területileg illetékes bíróság elé kell terjeszteni.

Vitás esetekben a hibás terméket bevizsgáltatjuk az erre kijelölt helyen, melynek költségeit, a terméknek a hibához kapcsolódó szállítási költségeivel együtt, a hibáért felelős fél állja.